Kaupunginhallituksen listasta napattua

Tässäpä tuoreimpia tietoja koskien kuntaliitos selvitystä.

Erityinen kuntajakoselvitys; selvitystyön organisointi

Valtiovarainministeriö, kuultuaan asiassa ensin ao. kuntia, on 4.4.2013 tekemällään päätöksellä (VM/1701/00.01.01.00/2012) määrännyt kuntajakolain 15 §:n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Joensuun ja Outokummun kaupunkien sekä Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien välillä.

Kuntajakoselvittäjäksi ministeriö on asettanut yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Ossi Revon, jonka tulee suorittaa kuntajakolain 16 §:ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys. Selvityksen tulee tuottaa tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida edellytyksiä yhdistää selvityksen kohteena olevat kunnat tai osa kunnista yhdeksi kunnaksi.

 

Päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta sekä kuntajakoselvittäjän asettamisesta on liitteenä 1.

Kuntajakoselvittäjä ja selvityksen kohdekuntien kuntajohtajat ovat kuntajakoselvittäjän kutsumana pitäneet kuntajakoselvityksen valmistelukokouksen 18.4., josta muistio liitteenä 2.

Kuntajakoselvittäjä ja kuntajohtajat ovat päättäneet ehdottaa                     kunnille asetettavaksi selvittäjää paikallisessa asiantuntemuksessa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa avustavaksi neuvotteluelimeksi johtoryhmäntyövaliokuntineen.

Kuntia pyydetään 20.5.2013 mennessä valitsemaan johtoryhmään jäseniksi hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvat luottamushenkilöt tai vaihtoehtoisesti kunnan harkinnan mukaan jäseneksi muita kunnan luottamushenkilöitä kuitenkin enintään kuusi edustajaa kustakin kunnasta. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeelliseksi katsomansa määrän varapuheenjohtajia. Ohjausryhmän esittelijänä toimisi kuntajakoselvittäjä ja sihteerinä kuntajakoselvityksen pääsihteeri. Kuntajohtajilla olisi ohjausryhmän kokouksissa osallistumis- ja puheoikeus.

Johtoryhmän työvaliokunnan jäseniksi kuntia pyydetään valitsemaan kustakin kunnasta hallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja taikka vaihtoehtoisesti kunnan harkinnan mukaan muita kunnan luottamushenkilöitä kuitenkin enintään kaksi luottamushenkilöä kunnastaan. Luottamushenkilöille tulisi valita henkilökohtaiset varajäsenet. Työvaliokunnan muina jäseninä ovat selvityskuntien kuntajohtajat, joista työvaliokunnan puheenjohtajaksi esitetään kaupunginjohtaja Kari Karjalaista ja varapuheenjohtajaksi kunnanjohtaja Hannele Mikkasta. Työvaliokunnan esittelijänä olisi kuntajakoselvittäjä ja sihteerinä pääsihteeri.

 

Kunnille ehdotettujen johtoryhmän ja sen valiokunnan lisäksi kunnanjohtajat ovat päättäneet asettaa seitsemän valmistelutyöryhmää (henkilöstö, talous, kunnallistekniikka ja maankäyttö, sosiaali- ja terveydenhuolto, sivistys, tulevaisuus ja demokratia), joidenka jäsenistö koostuu kuntien viran-/ja toimenhaltijoista.

Henkilöstön osallistuminen ja vaikuttaminen selvitystyöhön mahdollistetaan pääsopijajärjestöjen henkilöstötyöryhmään nimeämillä viidellä henkilöstön edustajalla ja varaedustajilla sekä johtoryhmään nimettävällä yhdellä henkilöstön edustajalla ja varaedustajalla.

Selvitystyön pääsihteeriksi valmistelukokous on valinnut kehittämispäällikkö Juhani Rouvisen ja selvitystyön tekniseksi sihteeriksi toimistosihteeri Helena Riikosen ja päätiedotusvastaavaksi viestintäpäällikkö Ville Moilasen Joensuun kaupungilta. Kuntajakoselvittäjän johtamassa tiedotustoiminnassa päätiedotusvastaavan lisäksi kuntakohtaisesta tiedottamisesta vastaavat ao. kuntien tiedotusvastaavat.  Lisäksi on päätetty pyytää selvitystyöhön mukaan kuntakehityspäällikkö Seppo Tiainen Maakuntaliitosta. Maakuntaliiton tulevaisuusrahaston toivotaan avustavan selvityskustannuksissa.

Erityisen kuntajakoselvityksen selvitysaika on alkanut 8.4.2013 ja päättyy viimeistään 8.10.2013. Valmistelukokouksen muistioon on merkitty eräitä selvitystyön kannalta tärkeitä selvitykseen liittyviä esittely, kuulemis- ja raporttien valmistumis- ja käsittelypäivämääriä. 7.10.2013 kuntajakoselvittäjä jättää asiasta ehdotuksensa kuntien valtuustoille.

Lisätietoja: kehitysjohtaja Juuso Hieta, 044 755 9515,
juuso.hieta@outokummunkaupunki.fi

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi valtiovarainministeriön päätöksen erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta Joensuun ja Outokummun kaupunkien sekä Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien välillä;

2. saattaa asian tiedoksi valtuustolle;

3. merkitä tiedoksi kuntajakoselvittäjän ja kuntajohtajien valmistelukokouksessa 18.4. selvitystyön organisointiin ja ohjelmointiin liittyvät toimenpiteet;

4. valita luottamushenkilöjäsenet johtoryhmään ja johtoryhmän työvaliokuntaan siten kuin kuntajakoselvittäjä ja kuntajohtajat ovat valmistelevassa kokouksessa ehdottaneet.

5. määrätä va. kaupunginjohtajan talous- ja tulevaisuustyöryhmän jäseneksi.

Päätös:

 

Sekä sitten tälläinen juttu:

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS

 JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI

 

 

MUISTIO kuntajakoselvittäjän ja kuntajohtajien

kuntajakoselvityksen valmistelukokouksesta

 

Aika              18.4.2013 klo 16 – 18.15

Paikka          Pielisjoen linna, Maakuntakammari, Siltakatu2, Joensuu

Läsnä           Ossi Repo, kuntajakoselvittäjä, VM

Kari Karjalainen, kaupunginjohtaja, Joensuu

Jere Penttilä, kunnanjohtaja, Kontiolahti

Hannele Mikkanen, kunnanjohtaja, Liperi

Pekka Hyvönen, va kaupunginjohtaja, Outokumpu

Pauli Vaittinen, kunnanjohtaja, Polvijärvi

Juhani Rouvinen, kehittämispäällikkö, Joensuu

 1. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ossi Repo ja sihteerinä Juhani Rouvinen

 

 1. Kokouksen tarkoitus                                        

Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo totesi kutsuneensa tähän kokoukseen valtiovarainministeriön 4.4.2013 määräämän erityiskuntajakoselvitystä koskevan alueen (Joensuu, Outokumpu, Kontiolahti, Liperi ja Polvijärvi) kuntajohtajat valmistelemaan kuntajakoselvityksen organisointia ja ohjelmointia.

Kuntajakoselvittäjä totesi, että selvityksen tulee tuottaa tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida edellytyksiä yhdistää selvityksen kohteena olevat kunnat tai osa kunnista yhdeksi kunnaksi.

Todettiin, että jokainen selvityksessä mukana oleva kunta kuntarakennelaista annetun luonnoksen kriteereiden perusteella tulee lain vahvistamisen jälkeen velvolliseksi selvittää kuntien yhdistymistä (vrt. VM:n päätös 4.4.2013).

Merkitään, että tällä selvityksellä selvitetään ns. faktatiedot sen arvioimiseksi, onko edellytyksiä selvityksessä olevien kuntien yhdistämiselle. Selvityksen perusteella tehtävät johtopäätökset ja mahdolliset ehdotukset kuntajaon muuttamisesta kuuluvat lakiin perustuen tehtävään asetetulle kuntajakoselvittäjälle.

 1. Avustavan neuvotteluelimen asettaminen

Päätettiin ehdottaa kuntien hallituksille asetettavaksi avustava neuvotteluelin, jonka tehtävänä on avustaa kuntajakoselvittäjää paikallisessa asiantuntemuksessa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Neuvotteluelintä kutsutaan johtoryhmäksi.

 

Kuntia pyydetään 20.5.2013 mennessä valitsemaan johtoryhmän jäseniksi hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvat henkilöt tai vaihtoehtoisesti kunnan harkinnan mukaan jäsenet muista luottamushenkilöistä kuitenkin enintään kuusi edustajaa kustakin kunnasta.

Johtoryhmä nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeelliseksi katsomansa määrän varapuheenjohtajia.

Johtoryhmän esittelijänä toimii kuntajakoselvittäjä.

Sihteerinä toimii pääsihteeri.

Johtoryhmän kokouksissa on kuntajohtajilla läsnäolo- ja puheoikeus.

Henkilöstöä pyydetään nimeämään johtoryhmään yksi edustaja.

 

Johtoryhmälle asiat valmistelee työvaliokunta.

Kunnille ehdotetaan valittavaksi työvaliokuntaan jäseniksi valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja tai vaihtoehtoisesti kunnan harkinnan mukaan muita henkilöitä kuitenkin enintään kaksi luottamushenkilöä kunnastaan. Valituille luottamushenkilöille tulee valita myös henkilökohtaiset varajäsenet.

Työvaliokuntaan kuuluvat lisäksi täysvaltaisina jäseninä selvityskuntien kuntajohtajat.

Puheenjohtajaksi ehdotetaan kaupunginjohtaja Kari Karjalaista ja varapuheenjohtajaksi kunnanjohtaja Hannele Mikkasta.

Työvaliokunnalle asiat esittelee kuntajakoselvittäjä.

Sihteerinä toimii pääsihteeri.

 1. Valmistelutyöryhmien asettaminen

Kuntajohtajat päättivät asettaa valmistelevat työryhmät ja niihin jäsenet seuraavasti:

Talousryhmä

                      Risto Väänänen, talous- ja strategiajohtaja, Joensuu, työryhmän pja

Pauli Vaittinen, kunnanjohtaja, Polvijärvi

Pekka Hyvönen, va kaupunginjohtaja, Outokumpu

Pauliina Pietikäinen, talousjohtaja, Kontiolahti

Hannu Raninen, kunnankamreeri, Liperi

Satu Huikuri, tilaajajohtaja, Joensuu, työryhmän sihteeri

 

                      Lisäksi työryhmälle nimettiin asiantuntija-avustajaksi

                      Seppo Tiainen, kuntakehityspäällikkö, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Merkitään, että talousryhmän tehtäväalueeseen kuuluvat myös mm. kuntien yhtiöt.

Polvijärven toivottiin liittyvän mukaan kuntamaiseman talousraportointiin, johon, kuten myös Seppo Tiaisen 3 kk:n palkkaukseen, haetaan rahoitusta maakunnan tulevaisuusrahastosta.

Kunnallistekniikka ja maankäyttötyöryhmä                                                                                Eero Pölönen, tekninen johtaja, Kontiolahti, työryhmän pja

                      Jarmo Hakkarainen, rakennuspäällikkö, Polvijärvi

Anu Näätänen, tekninen johtaja, Joensuu

Juha Lemmetyinen, va tekninen johtaja, Outokumpu

Tommi Hirvonen, tekninen johtaja, Liperi

Sihteerinä toimii työryhmän valitsema henkilö

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmä

                      Pekka Kuosmanen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Joensuu, työryhmän pja     Satu Huikuri, tilaajajohtaja, Joensuu

Eeva-Liisa Naukkarinen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Liperi

Katriina Päivinen, tilaajajohtaja, Kontiolahti

Matti Honkavaara, ylilääkäri, Outokumpu

Raili Mönttinen, johtava lääkäri, Polvijärvi

Työryhmän sihteerinä toimii Joensuun kaupungin kehittämisasiantuntija Tuula Kiviniemi             

 

Sivistystyöryhmä, jolle kuuluu myös kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnot

                      Jukka Orenius, sivistysjohtaja, Outokumpu, työryhmän pja

                      Arto Jormalainen, sivistysjohtaja, Liperi

Jyrki Rautiainen, sivistysjohtaja, Kontiolahti

Mauno Väänänen, varhaiskasvatus ja koulutusjohtaja, Joensuu

Kauko Kuusela, sivistysjohtaja, Polvijärvi

Janna Puumalainen, tilaajajohtaja, Joensuu

Sihteerinä toimii työryhmän valitsema henkilö

Tulevaisuustyöryhmä

                      Jere Penttilä, kunnanjohtaja, Kontiolahti, työryhmän pja

                      Hannele Mikkanen, kunnanjohtaja, Liperi

                      Pekka Hyvönen, va kaupunginjohtaja, Outokumpu

Pauli Vaittinen, kunnanjohtaja, Polvijärvi

                      Kari Karjalainen, kaupunginjohtaja, Joensuu

Pekka Nuutinen, toimitusjohtaja, Josek Oy

Jari Lauronen, toimitusjohtaja, Joensuun Tiedepuisto Oy

Sihteerinä työryhmällä on kuntajakoselvityksen pääsihteeri

Demokratiatyöryhmä

Jari Horttanainen, kaupunginsihteeri, Joensuu, työryhmän pja

                      Riitta Himanka, hallintojohtaja, Kontiolahti

Juuso Hieta, kehitysjohtaja, Outokumpu

Terttu Sarkkinen, hallintopäällikkö, Liperi

Helena Kaasinen, hallintojohtaja, Polvijärvi

Sihteerinä työryhmällä on kuntajakoselvityksen pääsihteeri

Henkilöstötyöryhmä

Hannu Raninen, kunnankamreeri, Liperi, työryhmän pja

                      Jukka Orenius, sivistysjohtaja, Outokumpu

Riitta Himanka, hallintojohtaja, Kontiolahti

Mauri Temisevä, henkilöstöjohtaja, Joensuu

Helena Kaasinen, hallintojohtaja, Polvijärvi

Lisäksi pyydetään pääsopijajärjestöjä (JUKO, JHL, KTN, TNJ) valitsemaan työryhmään henkilöstöstä viisi edustajaa ja heille varajäsenet

Sihteerinä toimii työryhmän valitsema henkilö

Niiltä osin kuin valmistelutyöryhmien varajäsenistä ei ole mainintaa, kuntajohtajat tarvittaessa nimeävät varahenkilön.

 

 1. Valmistelutyöryhmien tehtävät

Päätettiin, että kuntajakoselvittäjä määrittelee valmistelutyöryhmille toimeksiannot viikon 17 aikana.

 1. Selvitystyön aikatauluttaminen

Ehdotetaan selvitystyölle seuraavia aikatauluja

–       tiedotustilaisuus lehdistölle ma 27.5. klo 11 (johtoryhmän jälkeen)

–        kuntajakoselvityksen esittely valtuustoille

 • Kontiolahti ma 20.5. klo 18
 • Outokumpu ma 27.5. klo 15
 • Liperi ma 27.5. klo 17
 • Joensuu ma 27.5. klo 19
 • Polvijärvi kesäkuussa

–       kuntalaiskuulemiset

 • Joensuu ke 22.5. klo 18
 • Polvijärvi to 23.5. klo 18
 • Liperi ti 28.5. klo 18
 • Kontiolahti ke 29.5. klo 18
 • Outokumpu ti 12.6.  klo 18

–       johtoryhmän kokouspäiviksi

 • ma 27.5. klo 9
 • ma 12.8. klo 9
 • ma 30.9. klo 9

–       työvaliokunnan kokouspäiviksi

 • to 20.6. klo 9
 • ma 2.9. klo 9
 • ma 23.9. klo 9

–       työryhmät jättävät raporttinsa

 • väliraportti viimeistään pe 14.6.
 • loppuraportti viimeistään pe 23.8.

–       valtuustokierros syyskuussa

–       erityskuntajakoselvittäjän ehdotus ma 7.10.2013 klo 10

 1. Kuntajakoselvityksen sihteerit

Kuntajakoselvityksen pääsihteeriksi kutsuttiin Joensuun kaupungin kehittämispäällikkö Juhani Rouvinen ja tekniseksi sihteeriksi Joensuun kaupungin toimistosihteeri Helena Riikonen.

 1. Tiedotusvastaavat

Päätiedotusvastaavana ja samalla Joensuun kaupungin tiedotusvastaavana toimii viestintäpäällikkö Ville Moilanen. Muut kuntakohtaiset tiedotusvastaavat ovat hallintojohtaja Helena Kaasinen Polvijärvi, hallintopäällikkö Terttu Sarkkinen (sisäinen) ja markkina- ja viestintäsihteeri Virve Auvinen (ulkoinen) Liperi, hallintojohtaja Riitta Himanka ja johdon sihteeri Liisa Kontturi Kontiolahti, kehitysjohtaja Juuso Hieta (ulkoinen) ja sivistysjohtaja Jukka Orenius (sisäinen) Outokumpu. Tiedotustoimintaa johtaa kuntajakoselvittäjä.

 1. Hankehakemus maakuntaliiton tulevaisuusrahastolle

Kuntajakoselvittäjä on neuvotellut maakuntaliiton kanssa rahoituksen hakemisesta mm. selvitystyön asiantuntija- ja tutkimuskustannuksiin.  Annettiin pääsihteerin tehtäväksi valmistella asiaan liittyvä hankehakemus.

Muistion vakuudeksi

Ossi Repo                                               Juhani Rouvinen

puheenjohtaja                                      sihteeri

 Nyt sitten jokainen meistä voi sitten miettiä onko varmasti valitua Outokummun asemaa ajavat henkilöt noille tärkeille paikoille, tulevaisuuttamme turvaamaan.

Kaupunginhallituksen esityslista löytyy kokonaisuudessaan täältä ( linkki )

2 thoughts on “Kaupunginhallituksen listasta napattua

Add yours

 1. Joko jussiksi vaihtuu kaupungin nimi. Etkö nää muista mitä puhuttiin, eihän tuota selvempää suuntaa ole kerran kyseiset virkamiehet ovat edustamassa.
  Monellakohan tuosta porukasta on sovittu jo jotain Joensuun kanssa?

 2. Oletko yrittänyt selvittää miten monelle virkamiehelle on sovittuna virka Joensuun koneistosta?
  Suosittelen lämpimästi tutustumaan Joensuun VARKOLK:15.11.2012 pöytäkirjan kohtaan 153 §

Vastaa

Up ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: